Chị Hai Soeur Marie Chantal Ngô-Thị-Phê
1942-1997
(Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Sài Gòn, VN)
Thương nhớ một người Chị - Suốt cuộc đời hy sinh cho Hội Thánh Chúa ...

Chị Phê (đang ở Nhà Tập)


Khấn Hứa


Lễ Ngân Khánh cũa Dì 2 Đông
(Dí 3 Thâm, Dì 2 Đông, Chị 2 Phê)
Chị 6-Tuyết (con Cô 2-Thêu), Chị Phê, Dì 3-Thâm, ??.


Dì Út Mi khấn hứa
(Dì 5-Lành, Dì 8-Sương, Dì 5-Đoàn, Dì Út Mi, Ba, Lm?, Chị Phê, Má, Dì 3-Thâm, Dì 9-Đầy)


Dì Út Mi Khấn hứa


Chị Phê, Dì Thâm, Sư Huynh H.C. Lương, Dì Đông, Dì Mi


Lễ Ngân Khánh cũa Dì 3-Thâm (1970)
Dì 9-Đầy, Má, Chị Phê, Chị 6-Tuyết, Dì 3-Thâm, Lm ??,
Cha Bernard Khả, Cha Gioan Sáu, Dì 5-Lành, Cha Phaolồ Lợi
Chị Phê trước sân nhà ở BãiXan


Chị Phê và Dì Út Mi (11-1992) trên đường về Bãi Xan


Dưỡng bệnh trong Tu Viện (1994)


Trong Đất Thánh họ đạo BãiXan

Chị Hai, ... RIP!