Johnathan Tran
Sinh ngày 27-11-2011
nặng 7lbs 9oz (3.45kg)Johnathan (11-2012)
Johnathan 6-2012


Johnathan 3-17-2012


Johnathan & Great Grandma

Johnathan 2-2012January 8, 2012
" oe .. oe .. oe ... đói bụng quá .. má ơi "


"Cũng thích được Bà Nội bế lắm ... chớ"Jon và mẹ (Jonathan and his mom)
"Lệnh hồ Xung ... đôi khi cũng cần mẹ ... chứ bộ"


"Quả nhân là ..là .. đại hiệp Lệnh Hồ Xung .. đây"


Jonathan - First few days of his life
(Vài ngày đầu tiên của Jon)
Hi, my name's Jonathan
"Ai dậy.. tới gần chút đi. mới mở được có 1 mắt, nhìn hỏng thấy"oe .. oe .. oe .. !