Katherine Tran
Sinh ngày 20-10-2012
nặng 6lbs13oz (2.9kgs)

welcome Katherine to the world


Chúc mừng cho Ông Bà Nội ở New Jersey và Ông Bà Ngoại ở Sài Gòn.