Gia đnh Ng Thanh Đế - Nguyễn Thị Kim-Dung
Dekalb, Illinois USA
Since November 29-1980

  
(click on photo to enter)


T Ti  I: Trung Học Bn Cng Cao-Lnh (1972)

T Ti II: Trung Học Cng Lập Vĩnh Bnh (1973)
ại Học Văn Khoa Si-Gn (1973-1975)
Bachelor Degree (BS) in Computer Science
Northern Illinois University Dekalb, Illinois USA (1982)
Master Degree (MS) in Computer Science
Northern Illinois University Dekalb, Illinois USA (1984)
 


Oct. 11-2014
 Nicole's 1st drawing (in 1st grade)

Thu's 1st drawing (in 1st grade)