Album Gia đ́nh Ngô-Thanh-Đế
Our Trip to Italy
(April 08-18, 2018)


The Leaning Tower of Pisa

PART-8


Cathedral ceiling


PROTECTOR
NOSTER
ASPICE


Giovanni Pisano's sculpture, "The pulpit" is the 2nd oldest structure in Pisa Cathedral Square.
(1st: The Cathedral, 2nd: The pulpit, 3rd: The bell tower)

"Toà Giảng", một điêu khắc tuyệt vời của Giovanni Pisano. Ông đă dành 8 năm (1302-1310) để hoàn thành một tác phẩm diển đạt được toàn diện lư thuyết tôn giáo của đạo Thiên Chúa trong sự Cứu-Rổi và Đền-Tội. Trong tác phẩm nầy, Giovanni đă dùng những Tín lư của đạo Thiên Chúa như những thân cột chống đở đạo giáo với h́nh tượng những Tông đồ loan truyền và thực thi những điều mà Chúa Giêsu đă dạy.  Những điêu khắc xung quanh ṭa giảng diễn tả cảnh tượng ngày Phán Xét Chung với những gương mặt đầy vẽ kinh ngạc, đau đớn hay vui mừng.

Quan sát kỷ tác phẩm điêu khắc nầy của Giovanni Pisano, chúng ta có thể cảm nhận được Triết lư của đạo Thiên Chúa được diển tả hết sức trung thực nơi đây.








Bronze carving on left door of the Cathedral.
Điêu khắc bằng đồng trên mặt cửa ra vào bên trái của nhà thờ.



Pisa Cathedral


Stone paved walkway in front of the Cathedral.
Đường đi lót đá với những lổ đụt nhỏ (có lẽ để bớt trơn).


Carving around the front door.
Điêu khắc chung quanh cửa ra vào của nhà thờ.