Thúy Kiều - Hồng Quân
Tiệc Tân-Hôn

Thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2011
(Ngày 4 tháng 12 Âm Lịch 2011)
Bãi-Xan, Trà Vinh.


Dì 8 Thương (con Ông Út Hạnh), Dì 9 Đầy, Dì út Hiệp và Dì 7 Phỉ (con Ông Út Lớn), Chị TiênAnh Lợi, Chị Tiên, Dì 9 Đầy, Dì 5 Đoàn
Dì 5 và Phi (Nguyễn Phi Hổ)