Thúy Kiều - Hồng Quân
Tiệc Vu-Quy

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2011
Nhà hàng Uyên Ương, Trà Vinh.[Video Tiệc Vu-Quy]