Tháng 2 năm 1993
Về thăm Băi-Xan lần đầu sau 18 năm sống ở Hoa Kỳ