Về VN thng 11 năm 2003


chuẩn bị "cố-d" Tả-b-l


Tả-b-l


Lục ở Bnh Thạnh


trong chợ B Chiểu


Bnh xo


tại bến đ về Bi-Xan


D t Mi, Cha Thảnh, Đế


t nh


8-Tướng


Quỳnh


Trị


9-Ngọc


năm Khoa


Tuấn


Trương


Tướng


D t Mi


B


Thy


Diễm


Mộ Cha Thin


Nh Tổ Họ Ng


M vi


 


D Năm Đon


Kiều


8-Tướng đang đong xăng


Tại nh 8-Tướng


Chng nghịch quay


c ko


lẩu c ko với bng so-đũa


b của 8-Tướng


Quỳnh xay nước ma


sn banh của 9-Ngọc


Diễm v bạn


qun caph của 9-Ngọc


QL-60 trước nh 8-Tướng


Du t B v D Năm Đon


qua đ, vm Lng Th


tiệc ở nh anh Ba Tiếng


Chị Tiếu


D t hm nay vui thiệt


D chu mnh .... dz ci đi.


Anh chị Tiếng cho 4 lt rượu nếp than


Trị, Tn


D t ... 1, 2, 3, dz nữa đi


c gio Minh Thư


Trung


B t đang bế con của Trung


c lc nướng trui cuốn mỡ chy


Anh Tư, anh Ba Tiếng


Chị Tin


Vợ Trung


Gia đnh anh Tiếng: Thư, Tn, Tn, Trung, Chị Tiếu, Anh Tiếng


Tn


Tn


Thư


Ngọc


Mỹ


Đế


Mỹ