Băi Xan, Tháng 12 năm 2009
vn-bx(Dec.06-08)   vn-bx(Dec.09)  vn-bx(Dec.10)
vn-bx(Dec.11)  vn-bx(Dec.12) vn-bx(Dec.13)
vn-bx(Dec.14)  vn-bx(Dec.15)  vn-bx(Dec.16-21)