trường tiểu học (1993)


bến đ sau chợ Bại-xan


Ni Sọ


Ni Đức Mẹ


Nh thờ Tr Vinh


Nh Thờ Nhị Long


Nh thờ Nhị Long


Nh thờ Đức Mỹ


Nh thờ Ci H


nh Cha Sở


cống Ging Tượng
D t Mi. Cha sở Thảnh, Ng Thanh Đế


Rước lễ


ph Cổ Chin


Ban Thnh Ca nh thờ Bi-Xan (1993)


xưởng đng tu Ton Pht, Ấp Hạ


trường Trung Học Cng Gio (1993)


xưởng dệt nh thờ Bi-Xan


bn trong xưởng dệt nh thờ Bi-Xan


Qun ăn sng của c Ccile tại chợ Bi-Xan


Ăn hủ-tu tại chợ Bi-xan
(nh-Mỹ-Đế-Tướng)